ШКО денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі» ШЖҚ КМК
Меню
8 (7222) 36-14-79

Оқу-өндірістік бөлім

Ульбауова Аида Мирхайдаровна


Директордың оқу-өндірістік жұмысы бойынша орынбасары
Ульбауова Аида Мирхайдаровна

«Балалар аурулары» пәнінің жоғарғы санатты оқытушысы, психология ғылымдарының магистрі. 1997 ж. Семейдің мемлекеттік медицина академиясының педиатрия факультетін «Балалар неврологиясы» мамандығын бітірген.

1997-2000 жж – ТДМО «1» дәрігер-невролог, № 2 ОДА-педиатр, 2000 жылдан «Семей қаласының Д.Қалматаев атындағы мемлекеттік медицина колледжі»КМҚК «Балалар аурулары» пәнінің оқытушысы.
2000-2002 жж. Шәкәрім атындағы СМУ «Психология. педагогика» факультеті.
2007-2013 жж. БҰҰ ЮНИСЕФ балалар қорының тренері.
2014-2016 жж. Қазақ инновациялық иституты, «Психология. педагогика» магистратурасы.
Көптеген мақала, баяндама және оқу құралдарының авторы. Тәуелсіз аккредитация комиссиясының эксперті. Ульбауова А.М. туралы ақпаратты «2017-білім берудің үздіктері» Халықаралық Үлкен Энциклопедияда алуға болады.
Байланыс телефоны: 362709
Эл.почта:
Aida-36@mail.ru

Қазіргі заманғы нарық жағдайында бәсекеге қабілетті медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың негізгі кезеңдерінің бірі өндіріс қызметі болып табылады.

Өндірістік қызметтің мақсаты - кәсіби қызметтің барлық түрлерінің студенттерін теориялық білімді тереңдету, практикалық және коммуникативтік дағдыларды жетілдіру, негізгі және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.

Оқу-өндірістік жұмыстар жөніндегі директордың орынбасарының 2017-2018 оқу жылына жоспары


мероприятия

срок исполнения

ответственные

 

І. Организационно-управленческие работы

 

1.1

Работа с учебной-методической документацией

сентябрь

Ульбауова А.М.

1.2

Организация учебных групп на практическое обучение

сентябрь

Ульбауова А.М.

1.3

Трудоустройство выпускников

сентябрь

Куанышбаева Д.К

1.4

Совещание с преподавателями-совместителями, почасовиками

Сентябрь, январь

Ульбауова А.М.

1.5

Совещание с председателями ЦМК

сентябрь

Ульбауова А.М.

1.6

Совещание с заведующими кабинетами

сентябрь

Ульбауова А.М.

1.7

Инструктаж по технике безопасности

Сентябрь, январь

Ульбауова А.М.

1.8

Заключение договоров с лечебными учреждениями на новый учебный год

сентябрь

Ульбауова А.М.

1.9

Работа с молодыми преподавателями

ежемесячно

Ульбауова А.М.

1.10

Проведение учета часов практических занятий

ежемесячно

Ульбауова А.М.

1.11

Работа со старостами групп

ежемесячно

Ульбауова А.М.

1.12

распределение методруководителей УПП

октябрь

Ульбауова А.М.

1.13

совещание с методруководителями УПП

октябрь

Ульбауова А.М.

1.14

совещание с общими и непосредственными руководителями УПП

ноябрь

Ульбауова А.М.

1.15

расписание практических занятий на 2 полугодие

январь

Ульбауова А.М.

1.16

Проведение аттестации УПП, отчеты

согласно графика

Ульбауова А.М.

1.17

Организация, подготовка документации к ПП

март

Ульбауова А.М.

1.18

Распределение обучающихся по базам для прохождения ПП

март

Ульбауова А.М.

1.19

совещание методруководителей ПП

март

Ульбауова А.М.

1.20

совещание с классными руководителями выпускных групп

апрель

Ульбауова А.М.

1.21

Проведение инструктажа по ПП для выпускных групп

апрель

Ульбауова А.М.

1.22

Подведение итогов кружковой работы

май

Ульбауова А.М.

1.23

План работы замдиректора по УПР на 2018-2019 уч.год

май

Ульбауова А.М.

1.24

Распределении педагогической нагрузки преподавателей, совместителей

июнь

Ульбауова А.М.

1.25

Аттестация ПП, отчет методруководителей

июнь

Ульбауова А.М.

1.26

расписание практических занятий на 1 полугодие нового учебного года

июль

Ульбауова А.М.

 

ІІ. учебно-методическая работа

 

2.1

Оформление УМК для практических занятий

в течение года

зав.кабинетом

2.2.

посещение заседаний ЦМК, Школы молодого педагога

согласно графика

Ульбауова А.М.

2.3

Составление графика УПП и ПП

сентябрь, декабрь

Ульбауова А.М.

2.4

институциональная и специализированная аккредитация колледжа

февраль

администрация,
преподаватели

2.5

Международный открытый онлайн урок «Активные и интерактивные методы в преподавании естественно-научных и профессиональных дисциплин»

февраль

Зав.ЦМК, зав кабинетом Информатика

2.6

Городской открытый урок на тему «Опухоли» предмет «Патанатомия»

март

Аубакирова Г.А.

2.7

Международный, областной открытый урок «Эмоциональные процессы и состояния» онлайн режим

ноябрь

Психолог Мусатаева Р.К.

2.8

Участие в конференциях, семинарах

в течение года

Ульбауова А.М.

2.9

печатные издания

в течение года

Ульбауова А.М.

2.10

информация на заседании педсовета о результатах среза знаний на ІІ, ІҮ курсах

Январь, март

Ульбауова А.М.

2.11

Информация на заседании педсовета о организации и проведении ПП

апрель

Ульбауова А.М.

2.11

конкурсы профессионального мастерства

в течение года

Ульбауова А.М.

2.12

участие в региональном и Республиканском конкурсах «Лучший выпускник -2018»

апрель

зав. ЦМК, преподаватели

2.13

Информация на педсовете об итогах профессиональной практики, работе медпункта

июнь

Ульбауова А.М.
зав. ЦМК, преподаватели

 

ІІІ. Внутриколледжный контроль

3.1

Контроль за состоянием кабинетов на базе ЛПУ

втечение года

Ульбауова А.М.
зав.кабинетом

3.2.

Оформление кабинетов доклинической практики

втечение года

Ульбауова А.М.
зав.кабинетом

3.3

Посещение практических уроков

втечение года

Ульбауова А.М.
зав.кабинетом

3.4

С целью контроля качества знаний обучающихся проведение среза знаний по предмету « Акушерство и гинекология»

март

Ульбауова А.М.
зав. ЦМК, преподаватели

3.5

Организация и проведение внутриколледжного конкурса «Лучший выпускник – 2018»

февраль-март

Ульбауова А.М.
зав. ЦМК, преподаватели

3.6.

Проведение институциональной и специализированной аккредитации

Март, апрель

Ульбауова А.М.
зав. ЦМК, преподаватели

3.7

Контроль за качеством проведения практических занятий

втечение года

Ульбауова А.М.
зав.кабинетом

3.8

Контроль УПП, ПП.
ведения дневника, сдачи аттестации

втечение года

Ульбауова А.М.
зав.кабинетом

3.10

контроль за заполнением практических журналов, зачетных книжек, ведомостей

ежемесячно

Ульбауова А.М.

3.11

Допуск к сдаче Комплексного Государственного экзамена

май

Ульбауова А.М.

3.12

отчет завкабинетов, председателей ЦМК

май

зав. ЦМК, преподаватели

3.14

Годовой отчет за 2017-2018 уч.год, план работы на 2018-2019 уч.год

июнь

Ульбауова А.М.